Voice of America interview with international publishers: Gogi Nadorashvili, Oleg Panfilov, Ilya Levkov, and Alexey Simonov