Ilya Levkov CNN interview on President Reagan visit to Bitburg (May 4 1987)

Venya