Abdi-Jamil Nurpeisov Book Presentation at Kazakh Embassy

Venya