Vladimir Solovyov – Schrödinger’s cat

Venya

Vladimir Solovyov - Schrödinger's cat cover

Vladimir Solovyov – Schrödinger’s cat